Algemene Voorwaarden Belly Bootcamp 2016

Belly Bootcamp is gevestigd te Katwijk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN BOOTCAMP

a. Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een training en/of een Bootcamp, aangeboden en/of verzorgd door Belly Bootcamp.

b. Een Bootcamp is (i) een Regular Bootcamp, (ii) een Special Bootcamp, of (iii) een Programma. De inhoud van iedere Bootcamp – en of deze een Regular Bootcamp, een Special Bootcamp of een Programma betreft – staat op de website van Belly Bootcamp.

c. Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op elke strippenkaart/ munten, elk Abonnement en elk Programma-abonnement die/dat een Deelnemer recht geeft op deelname aan een Bootcamp.

d. Zowel door aanschaf van een strippenkaart/ munten, Abonnement of Programma-abonnement, alsook door deelname aan een Bootcamp verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden van Belly Bootcamp.

e. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Bootcamp geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

f. Belly Bootcamp kan deze Algemene Voorwaarden Bootcamp van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Belly Bootcamp. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Bootcamp verstrekt.

g. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden Bootcamp (i) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (ii) onredelijk bezwarend wordt geacht of (iii) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het Belly Bootcamp toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

2. OVEREENKOMST

a. Een overeenkomst tussen Belly Bootcamp en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer.

b. Voor Belly Bootcamp ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.

c. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Belly Bootcamp. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.

d. Een overeenkomst tussen Belly Bootcamp en een Deelnemer bestaat uit:

een strippenkaart/ munt, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal Bootcamps

3. strippenkaart/ munt

a. Een strippenkaart/ munt is persoonlijk en niet overdraagbaar.

b. Een strippenkaart/ munt is beperkt geldig. De individuele geldigheid is gecommuniceerd met de Deelnemer van Belly Bootcamp. Als een strippenkaart/ munt is verlopen of verbruikt, kan een Deelnemer deze niet meer gebruiken voor een Bootcamp.

c. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een strippenkaart/ munt worden opgeschort. Belly Bootcamp heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

4. INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING

a. Een Deelnemer is geen inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een strippenkaart/ munten.

b. De actuele prijzen van (i) het inschrijfgeld, (ii) de strippenkaart/ munt, staan op de website van Belly Bootcamp. Belly Bootcamp heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Belly Bootcamp. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde strippenkaart/ munt.

c. Een strippenkaart/ munt dient vooraf ineens te worden betaald.

d. Belly Bootcamp heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

5. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN BOOTCAMP

a. Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een Bootcamp aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssystem. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een Bootcamp.

b. Een Deelnemer kan zich tot uiterlijk twee (2) uur voor aanvang van een Bootcamp afmelden. Zonder afmelding wordt in het geval van een strippenkaart/ munt een (1) strip in rekening gebracht.

c. Belly Bootcamp is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Belly Bootcamp.

d. Belly Bootcamp heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd.

e. Buitengewone omstandigheden leveren voor Belly Bootcamp altijd overmacht op en ontheffen Belly Bootcamp van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Belly Bootcamp ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

f. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Belly Bootcamp is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Bootcamp door gevaarlijke weersomstandigheden.

g. Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Bootcamp daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Belly Bootcamp van de Bootcamp worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

6. AANSPRAKELIJKHEID

a. Deelname aan een Bootcamp geschiedt op eigen risico.

b. Belly Bootcamp, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Bootcamp.

c. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Belly Bootcamp, haar medewerkers en trainers, is Belly Bootcamp niet aansprakelijk.

d. Belly Bootcamp is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Bootcamp. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

e. Belly Bootcamp is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Bootcamp. Een Bootcamp is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Bootcamp. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.

f. Belly Bootcamp behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Bootcamp.

g. Belly Bootcamp is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Bootcamp.

h. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een Bootcamp is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

7. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

a. Belly Bootcamp respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.

b. Belly Bootcamp gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal Belly Bootcamp deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.

c. Belly Bootcamp zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

d. De werknemers van Belly Bootcamp en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.

e. De verstrekte informatie op de website www.bootcampkatwijk.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

f. Hoewel Belly Bootcamp de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Belly Bootcamp niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van Belly Bootcamp sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

g. De websites van derde partijen waarnaar op de website www.bootcampkatwijk.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Belly Bootcamp gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Belly Bootcamp aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

h. De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring Bootcamp.

8. KLACHTEN

a. Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Belly Bootcamp zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Belly Bootcamp te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij Belly Bootcamp.

b. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.

c. Belly Bootcamp beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien Belly Bootcamp verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.

d. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 9 sub c van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp.

9. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

a. Van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Belly Bootcamp.

b. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

c. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Den Haag.